فرارسانه اتوماسیون شرق
EN
مجری طرح نوین در صنعت برق و مخابرات
گروه شرکت های اتوماسیون شرق باتوجه به سال ها تجربه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو حوزه IT با موضوعات مشاوره ، طراحی و اجرای مراکز داده ( Data center ) ، شبکه های WAN و Wireless و SDH و همچنین حوزه مخابرات با موضوعات طراحی و اجرای فیبرنوری و تولید کافوهای مخابراتی فعالیت می نماید.
الکترونیک بازگشت
گروه شرکت های اتوماسیون شرق باتوجه به سال ها تجربه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو حوزه IT با موضوعات مشاوره ، طراحی و اجرای مراکز داده ( Data center ) ، شبکه های WAN و Wireless و SDH و همچنین حوزه مخابرات با موضوعات طراحی و اجرای فیبرنوری و تولید کافوهای مخابراتی فعالیت می نماید.
فناوری ارتباطات بازگشت
گروه شرکت های اتوماسیون شرق باتوجه به سال ها تجربه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو حوزه IT با موضوعات مشاوره ، طراحی و اجرای مراکز داده ( Data center ) ، شبکه های WAN و Wireless و SDH و همچنین حوزه مخابرات با موضوعات طراحی و اجرای فیبرنوری و تولید کافوهای مخابراتی فعالیت می نماید.
نرم افزار بازگشت
مشتریان